Är individuell lönesättning förenligt med det fackliga löftet?

augusti 1, 2018

Det finns tänkt facklig ur-scen, en symbolisk händelse, där den fackliga organiseringen börjar. En samling personer (män, om man ska vara petig) sluter ett förbund, där var och en lovar de andra att inte sälja sitt arbete till lägre pris än det man enats om. Om var och en står fast vid sin försäkran, så kommer det att gynna dem alla. Insikten om solidaritetens styrka har fört männen till detta löfte.

När den dåvarande avtalssekreteraren Hans Karlsson berättade historien vid LO-kongressen 1996. lät han scenen utspela sig vid ett köksbord, där 14 smeder förberedde sig för det som skulle bli deras första förhandling. Lönekravet var 22 öre i timmen så förmodligen tänktes tiden vara runt 1890. Numera låter en modernt högtidlig LO-version av löftet så här:

”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det vi nu lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”

Från köksbordet gick man till förhandlingsbordet, där man mötte sin motpart. För en sådan fanns naturligtvis. Smederna i Karlssons historia behövde knappast tvivla på det. De fick nöja sig med 20 öre, men fick sitt första avtal. På den tiden var det en seger i sig.

Men hur är det idag? Finns det någon motpart? Frågan kan verka absurd. Klart det finns. Vem skulle annars underteckna de 497 avtal som slöts under det konfliktfria 2017? Och de som arbetar i svagt organiserade branscher tvivlar sällan på vad de möter när de försöker få en anständig lön eller rimliga arbetstider. Allt för många vet allt för väl att det är en motpart de har att göra med på jobbet.

Varför då ställa frågan om den är absurd? Skälet är en liten bok av Owe L Johansson, Facket som inte vill vara motpart. En ideologikritisk studie av Saco-S (Rectio förlag, 2016).

Johansson är till vardags lektor i företagsekonomi och har en gedigen facklig bakgrund i just Saco-S, som organiserar akademiker i staten. Han ville veta i vilken mån förbundets världsbild och målsättningar skiljer sig från Arbetsgivarverkets. Resultatet är slående. I den statliga arbetsgivarpolitikens kärnfrågor har parterna mycket likartade uppfattningar. Några ideologiska skillnader är svåra att finna. I Saco-S ögon råder det harmoni mellan medlemsintresset och arbetsgivarens uppfattning av verksamhetsintresset. Föreställningen om intressegemenskap gör att Saco-S tenderar att ersätta partsperspektivet med ett samverkansperspektiv. ”Fackets roll blir att samverka med arbetsgivaren för att denna skall få ett så bra underlag som möjligt för att kunna fatta optimala beslut utifrån verksamhetsintresset.” (s. 87) Att bistå den som bestämmer med underlag kan knappast kallas att vara motpart. Jag är inte ens övertygad om att det kan kallas samverkan.

Johansson betonar att Saco-S och dess medlemskår inte är typiska för den svenska arbetsmarknaden. Det går inte att generalisera utifrån detta fall. Men det väcker nyfikenhet. Är det fler som rör sig i likartad riktning? Frågan föranleds inte minst av den individuella lönesättningen, som (enligt MI:s årsrapport s. 241) i en eller annan form berör ca 90 % av rikets anställda. Lönesättningen ska följa principer som parterna har kommit överens om. Dessa partsgemensamma principer gör ibland att Johanssons analys av Saco-S känns hotfullt relevant. Så här lyder till exempel en grundläggande princip för lönesättningen i Kommunals huvudöverenskommelse. ”Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten.” Är det något att hålla sig i när solidariteten behövs i kampen mot en motpart? Eller är det att öppna dörren till den samverkansroll som Johansson fann hos Saco-S?

Låt oss stresstesta Kommunals lönesättningsprincip genom att sätta in den i det fackliga löftet.

”Vi lovar och försäkrar att bidra till att arbetsgivaren når målen för verksamheten.
Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!”

Ärligt talat, det klingar inte lika vasst som det gamla löftet. Något har gått förlorat. Måtte det inte vara för alltid.

Annonser

Inskränkt strejkrätt

juni 17, 2018

I över 20 år har Svenskt Näringsliv (och dess föregångare Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF) fört kampanj för att driva igenom inskränkningar i strejkrätten. Metoderna har varierat, men det har funnits gott om resurser för ändamålet. Bland annat har de finansierat hela forskningsprojekt som skulle visa att strejkrätten behövdes inskränkas. Oturligt nog för kampanjforskarna rådde det i stort sett stiltje på strejkfronten. Det blev svårt att hitta ett passande problem för de tilltänkta åtgärderna. Strategin ändrades. Bristen på strejker medförde att man i stället betonade spår nummer två, som avsåg att framställa Sverige som ett land med extremt strejkvänlig lagstiftning i jämförelse med den normala världen. Slutsatserna var desamma, men argumenten för att inskränka strejkrätten anpassades till mindre skrattretande empiri. Inte heller detta hade kraft nog att övertyga någon utanför de troendes skara. Omvändelserna uteblev. Försöken att driva fram inskränkningar i strejkrätten ledde ingenstans. På senare år har en ny idé tillämpats. Företrädesvis Almega har småmuckat lite här och där under avtalsrörelserna i syfte att locka fram strejkvarsel (noggrant sammanställt av Svenskt Näringsliv och presenterat som attacker mot Almega). Ibland har det lyckats, men eftersom det oftast varit så uppenbart att Almega bara obstruerat – exempelvis genom att kräva eftergifter för att teckna avtal med lönerevision enligt ”märket” – har inte heller detta omvänt någon till tron på behovet av inskränkt strejkrätt. Räddningen kom i stället från en hamn i Göteborg, där någon kommit på snilleblixten att skylla APM Terminals problem med att sköta jobbet på Hamnarbetarförbundet.

APM Terminals tog 2012 över containerterminalen i Göteborgs hamn och det dröjde inte länge förrän problemen började. Taxehöjningar, monopolfasoner, allmän röra och datorhaverier drog på sig kritik och osäkerhet. Bolaget visade så småningom också att den inställning man har till arbetare och till fackliga organisationer runt om i världen även gäller i Sverige. Pressen mot de anställda ökade och motviljan mot fackliga organisationer demonstrerades allt tydligare. Fackliga företrädare intygade samstämmigt att det blivit trögare att bedriva verksamhet under APM-styret och Unionen lade våren 2016 ner sin klubb i containerhamnen.

Den största fackliga organisationen på arbetsplatsen har dock inte för vana att vika sig. Hamnarbetarförbundets avdelning 4 försvarade sin ställning och sina medlemmars rätt och intressen. I detta syfte använde avdelningen de medel som arbetarna har att för att värna sig mot penningmakten. Det yttersta av dessa medel är strejken. Under 2016 lade Hamn4an fem varsel, vilka resulterade i åtta strejkdagar och ett resultatlöst medlingsförsök. (MI Årsrapport 2016 s. 91) Avdelningens sista verkställda strejk genomfördes den 24 januari 2017 och den pågick i åtta timmar. Under våren varslade man och fullföljde blockader med olika utformning. Arbetsköparen, APM Terminals, satte senare igång en lockout, som pågick från 19 maj till 30 juni och stängde ut arbetarna kl. 16 till kl. 07. Arbetsköparens stridsåtgärd höll terminalen stängd 371 timmar. Medlingsinstitutets minst sagt bolagsvänliga skildring av konflikten (MI Årsrapport 2017 kap. 6.3.3) uppskattar att sammantaget 2 405 arbetsdagar gick förlorade, varav 164 berodde på strejken i januari och 2 241 på lockouten i maj och juni (s. 84).

Efter arbetsköparnas lockout har det alltså inte förekommit några öppna strider, men kriget är inte avslutat. Arbetsköparna kräver underkastelse, vilket inte är något hamnarbetarna sysslar med.
Hamnarbetarförbundet är ett förbund som inte böjer sig och det bygger av tradition sin ställning på en stark inre sammanhållning. Detta är ett historiskt arv från den allra tidigaste organiseringen bland hamnarbetarna. Arbetet i hamnarna var både hårt, utsatt och riskfyllt. Stuveriarbetet krävde en hel del skicklighet om det skulle bli bra gjort, men det hindrade inte att arbetarna behandlades som jämförelsevis lätt utbytbara mot villiga muskler. Konkurrensen om tillfälliga anställningar kunde vara hård, vilket gjorde det svårt att försvara löner och arbetsvillkor. Den fackliga strategin blev att genom stark sammanhållning försöka få kontroll över tillgången på arbetskraften och att genom militans visa vad det kostade att försöka angripa arbetsvillkoren.

Kanske har bilden av hamnarbetare som särskilt strejkbenägna under perioden för andra världskriget varit överdriven. Jesper Hamark misstänker att det snarare var effekten av strejkerna än mängden som gjorde att konflikterna i hamnarna drog till sig uppmärksamheten. Oavsett om de var mer stridbara än andra eller ej, så har den inre sammanhållningen varit hamnarbetarnas främsta maktresurs. Detta har framhållits av en mängd historiker, ekonomhistoriker, etnologer, sociologer och andra som studerat hamnens arbete och arbetare förr och nu. Och hamnarbetarna vet naturligtvis själva var grunden för deras styrka ligger.

I och kring hamnarna växte det ofta fram en distinkt kultur, präglad av de osäkra arbetsvillkoren, det hårda arbetet, den mycket breda och blandade rekryteringsbasen och omvärldens nedlåtande blick på hamnområdenas tvivelaktiga moral. Exakt vilken fackliga och politisk rörelse som skulle växa ur dessa miljöer gick knappast att förutsäga och det varierade naturligtvis beroende på en massa andra omständigheter. USA ger ett illustrativt exempel på spännvidden i hamnarnas fackliga rörelse. På västkusten byggdes en stark, medlemsstyrd och mycket radikal facklig organisation, medan östkusten – inte minst New York – fick en djupt konservativ och fackligt klen organisation, som inte saknade kontakter med den kriminella världen – ”reds” respektive ”rackets”, som Howard Kimeldorf kallade dem (i en analys, som är mycket mer nyansrik än min fulsammanfattning). Talande nog är det endast New York-varianten som gjorts känd, inte minst genom Marlon Brando i Elia Kazans film Storstadshamn (1954).

Hur än vägarna gick, där hamnens arbetare vann facklig styrka var alltid den inre sammanhållningen den förnämsta källan till makt. Arbetsvillkoren gav inte några alternativ. Det var inte alltid organisationen i sig som fällde utslaget. Det kunde lika gärna vara förmågan till snabb, enig handling och en fast beredskap att hålla strejkbrytare borta. Ett arv av dessa erfarenheter av kampen och dess betingelser har blivit att man värnat självbestämmandet och det direkta medlemsinflytandet över verksamheten. Detta arv kunde knappast undgå att skava mot den centralisering som Saltsjöbadsavtalet 1938 tvingade fram inom LO-förbunden och senare mot den byråkratisering och stordrift, som många ansåg vara nödvändig att genomföra under 1960-talet.

Hamnarbetarförbundet tillkom efter att 18 norrländska stuveriavdelningar uteslutits ur Transportarbetareförbundet 1972, på grund av att de vägrat gå med på sammanslagning i storavdelningar. Transport hade börjat sin tillvaro som mer eller mindre ett hamnarbetarförbund 1897. Med bilismens genombrott började medlemssammansättningen förändras och under decennierna efter andra världskriget blev hamnarbetarna inte bara en krympande andel av medlemmarna utan de marginaliserades också i förbundets styrande och verkställande organ. Samtidigt centraliserades beslutsfattande inom Transport, liksom inom övriga LO-förbund, som en följd av Saltsjöbadsavtalet, och tendenserna till byråkratisering, där mer och mer av verksamheten gled över till anställda ombudsmän och annan personal, tilltog. Allt detta ledde till slitningar inom förbundet. Hamnarbetarna var vid upprepade tillfällen missnöjda med avtalen, både deras innehåll och hur de hade godtagits över deras huvuden. Det ledde två gånger i början av 1950-talet till vilda strejker, den andra gången (1954) följd av uteslutningar med inslag av utrensning av radikal opposition. Men den kanske starkaste reaktionen mötte påbuden om att genomföra en omdaning av avdelningsstrukturen. Små avdelningar skulle slås samman till storavdelningar. De första initiativen togs i början av 1950-talet, men det dröjde till första halvan av 1960-talet innan den verkliga sammanslagningsvågen ägde rum. Av 205 avdelningar vid ingången av 1960 hade det blivit 66 vid utgången av 1964. Motståndet kom främst från hamnarna utmed Norrlandskusten. När de vägrade godta ett beslut om att storavdelningsreformen skulle vara avslutad den 29 februari 1972 uteslöts de. Vid en konferens i Örnsköldsvik den 4–5 mars gick de samman och bildade Hamnarbetarförbundet. Inom kort anslöt sig även merparten av Göteborgs hamnarbetare och lite senare även Stockholms. (En utförlig analys finns i Sven E Olsson, ”Hamnarbetarna och Transportarbetareförbundet 1897–1972” Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 7–8)

Skilsmässan var allt annat än fredlig. Det hade varit en del gnissel redan tidigare, bland annat vid den vilda strejken i Göteborgs hamn i november1969 (som enligt Christer Törnqvist kan ses som startskottet på 1970-talets våg av vilda strejker) och vid den mera omfattande stuvarstrejken i Ådalen sommaren 1970. Vill man få en inblick i hur starka känslorna var kan man jämföra två böcker som utkom ungefär samtidigt och behandlar i stort sett samma skeenden, men från helt olika utsiktspunkter: Å ena sidan Peter Bratts bok Steg för steg. Om stuveriarbetarnas fackliga kamp (1974), som gavs ut av Hamnarbetarförbundet och är mycket kritisk mot Transport samt tidstypiskt 70-talsvänsteranalytisk och faktastaplande (gå till dokumenten-andan, som fibbarna skolades i). Å andra sidan en Transportvänlig bok av Erik Nyhlén och Nils Viktorsson, Stuvat. Spelet om hamnarna (1975), som är minst sagt kritisk mot oppositionella hamnarbetare och tidstypiskt hatisk mot lömska kommunister i alla skepnader, samt bjuder på 15 sidors intervju med Transports förbundsordförande Hans Ericson. Man kan lugnt säga att det nybildade Hamnarbetarförbundet var mycket illa omtyckt inom LO från start (och känslorna var utan tvekan besvarade). Så hemskt mycket har nog inte förändrats sedan dess, åtminstone inte från LO-håll, även om det kan råda ett gott förhållande lokalt mellan Hamn och Transport.

Medlemsmässig har Hamnarbetarförbundet gått lite upp och ner sedan starten. År 2017 hade förbundet 1 352 medlemmar (enligt Anders Kjellbergs sammanställning av medlemsantal s. 124). Transport gör anspråk på att vara landets största hamnfack, med över 1 500 medlemmar som är yrkesverksamma i hamnarna, men den siffran kan innefatta anställda som inte tillhör de arbetarkategorier, som tillhör Hamnarbetarförbundets upptagningskrets. (SCB:s yrkesstatistik hade 2 443 personer i kategorin 9331 Hamnarbetare år 2016.) Hamn vidhåller att de är störst i branschen, och det är oförnekligt att de är majoritetsfack i flera hamnar.

Hur det än må vara med vem som är störst, hamnarbetarna har delats upp mellan två förbund, men kollektivavtalen har tecknats av Transport. På de arbetsplatser där Hamnarbetarförbundet organiserar majoriteten av arbetarna har man därför fått den egendomliga situationen att den största organisationen inte haft kollektivavtalet och därför formellt sett saknat de rättigheter som lagstiftningen tycker att endast kollektivavtalsbärande organisationer ska ha. Det gäller till exempel ett för hamnarna så viktigt område som arbetsmiljön och skyddsombud. Med lite smidighet från arbetsköparsidan å ena sidan och möjlighet att sätta makt bakom orden för Hamnarbetarförbundet å den andra, så har det kunnat ordna sig ändå. Men om arbetsköparna får för sig att sätta käppar i hjulet för Hamnarbetarförbundet, så kan de luta sig mot arbetsrätten.

Hamnarbetarförbundet är följaktligen i högre grad än konkurrerande LO-förbund beroende av att kunna använda fackliga stridsmedel. Det är inte desamma som att de skulle vara mer benägna att ställa till konflikt, utan en konsekvens av att de kan hållas utestängda från det reguljära arbetsrättsliga maskineriet. Samtidigt kommer de från en tradition, där det direkta medlemsinflytandet är viktigt, vilket har gjort att både arbetsköpare och konkurrerande LO-förbund betraktat dem som svårstyrda. Nu har vi alltså kommit dithän att järntriangeln av stat, arbetsköpare och fackliga topporganisationer tänker beröva Hamnarbetarförbundet (och andra besvärliga fackliga organisationer, framför allt SAC) avsevärda delar av strejkrätten. Inskränkt strejkrätt är som jag sade inledningsvis ett gammalt krav från arbetsköparna och med konflikten i Göteborgs hamn som bräckjärn har de lyckats bryta den gräns, som de stångat mot under flera decennier. Staten, under socialdemokratiskt styre, anslöt sig först, och till slut övergav de fackliga organisationerna den principiella gränslinjen mot inskränkningar i strejkrätten. Riktigt vad som hände är inte lätt att veta, åtminstone inte i skrivande stund, men redan det lilla som går att se, visar att det är en tämligen smutsig historia.

Det hela verkar ha smygstartats med ett utredningsuppdrag den 23 februari 2017 till Medlingsinstitutet ”att kartlägga och analysera förekomsten av konflikter på den svenska arbetsmarknaden i situationer där en arbetstagarorganisation vidtar stridsåtgärder mot en arbetsgivare som är bunden av ett tillämpligt svenskt kollektivavtal med en annan arbetstagarorganisation.” Någon motivering gavs egentligen inte. Konfliktnivån var låg, på gränsen till obefintlig, konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, men: ”Från tid till annan uppstår dock konflikter i fall där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal.” Och det var tydligen viktigt att få veta hur ofta det skedde. Senast den 1 december 2017 ville Arbetsmarknadsdepartementet ha siffrorna på sitt bord.

Medlingsinstitutet jobbade raskt. I ett pressmeddelande den 29 september 2017 kunde de hälsa att utredningen var klar. Under perioden 2000 till augusti 2017 hade man noterat 425 varsel, men det rådde en påtaglig uppgång under åren 2006 till 2011, då SAC drev en intensiv kamp inom vissa branscher (framför allt städ samt hotell och restaurang), och det hade inte alltid varit så lätt att avgöra om berörd arbetsköpare verkligen var bunden av kollektivavtal. Uppskattningsvis hade ca 4 800 arbetsdagar gått förlorade på grund av att varslen utlösts i strejk.

Det kunde alltså se ut som om det handlade om ett ”SAC-problem”, som dessutom föreföll ha minskats rejält under den senaste tiden. Utredningsåret 2017 hade man inte lyckats hitta mer än tre fall fram till augusti. Men Medlingsinstitutet hade lyssnat noga på vad regeringen var ute efter. I pressmeddelandet fick en konflikt särskild uppmärksamhet.

Konsekvenserna för de konfliktdrabbade verksamheterna är inte enbart förlorade arbetsdagar. Konflikterna leder även till ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. I vissa fall torde konsekvenserna vara tämligen begränsade. I andra fall, såsom i konflikten i en av terminalerna i Göteborgs hamn, är de ekonomiska konsekvenserna omfattande både för det konfliktdrabbade bolaget och för dess kunder.

Det var precis vad såväl arbetsköpare och regering ville höra.

Regeringen själv hade inte legat på latsidan. Tydligen hade den jobbat ännu snabbare än Medlingsinstitutet, ty redan den 22 juni 2017 kunde den fatta beslut om kommittédirektiv 2017:70 Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Utredningsdirektivet var så neutralt det kan vara på modern kanslisvenska, men det är ingen tvekan om vad regeringen ville komma åt. Något verkligt problem lyckades man inte presentera, men det kunde förekomma gränsdragningstvister och konkurrens mellan organisationer om vem som ska teckna avtal. Vanligen löstes det genom samordning mellan organisationerna själva, men – och här kommer nyckelmeningen – det ”kan det uppstå situationer där organisationerna saknar egna verktyg för att lösa samordningsfrågan och en arbetsgivare utsätts för stridsåtgärder från en organisation samtidigt som arbetsgivaren redan har ett kollektivavtal med en annan organisation avseende samma arbete.” Kort och gott: det var de självständiga fackliga organisationerna som skulle fråntas strejkrätt.

Regeringen beställde alltså i praktiken speciallagstiftning mot organisationer utanför topporganisationerna LO, TCO och Saco. Men samtidigt berörde man en gräns som det fanns starka principiella skäl för de fackliga organisationerna att bevaka så att den inte överträddes. Med tanke på att arbetsköparna hade krav på en hel katalog på inskränkningar i strejkrätten vore det farligt att ge upp ett principiellt nej mot dylika inskränkningar, hur små de än kunde te sig. Efter första sprickan i muren kan det bli svårt att stoppa fortsatta läckage från att luckra sönder hela fördämningen.

Ylva Johansson hade dock bestämt sig. I januari i år sade hon att tvisten i Göteborg mellan APM Terminals och Hamnarbetarförbundet krävde lagstiftning om inskränkt strejkrätt för att lösas. Trots att det gått ett år sedan Hamn4ans åttatimmarsstrejk, och trots att utredningen inte var klar, så uttalade sig ministern för speciallagstiftning riktad mot en utpekad organisation. Nu brydde hon sig inte längre om att låtsas som om staten ställer sig neutral till vilken facklig organisation landets medborgare väljer att tillhöra.

I detta skede var svaret från de fackliga organisationerna så tydligt det kunde bli, om än inte riktigt så glasklart som man kunnat önska. Av LO-förbunden sade 12 av 14 nej. Endast IF Metall och Handels avvek, men de senare ändrade sig senare från nja till nej. Samma siffror framkom när TCO-förbunden tillfrågades; 12 av 14 sade nej och det var endast Unionen som ansåg att frågan måste utredas. Lika klarsynta var Saco-förbunden; 20 av 23 sade nej och 3 avstod från att säga något. Det gick plötsligt att sova lite lugnare. Fackligt folk förstod vad det handlade om. Visserligen intog IF Metall en högst besynnerlig inställning, och förbundet instämde helt i arbetsköparnas historia om hur Hamn4an orsakade stora kostnader för den export- och importberoende industrin. Men ändå. Inte skulle väl de fackliga organisationerna som helhet ge upp i en principfråga för en sådan rövarhistoria.

Tanken att en socialdemokratiskt styrd regering under ett valår skulle gå arbetsköparna tillmötes och driva igenom inskränkningar i strejkrätten mot en närmast enig fackföreningsrörelse var visserligen inte otänkbar, men den föreföll inte heller hotfullt sannolik. Några fackförbund hade därtill kongresser i maj och juni, och strejkförbudsfrågan skulle upp till behandling. Så inträffar nästa egendomliga händelse. Utredningens betänkande skulle läggas fram den 31 maj. Plötsligt meddelar regeringen att den har så mycket att göra att den hinner ta emot den förrän vid midsommar. Vad var nu detta? Var det, som Ingvar Persson anade, ett försök att gömma eländet för att slippa debatt? Men varför i så fall? För att driva igenom strejkförbud i tystnad eller för att låta projektet grävas ner i ett kommittéarkiv och överlåtas till råttornas gnagande kritik?

En smula nyfiken på vad som så till den milda grad tog Ylva Johanssons tid i anspråk kikade jag i hennes kalender såsom den ser ut på hemsidan. Kalendern var tom hela veckan. Därför skrev jag och frågade departementet, som på fredagen, när veckan var slut, kunde berätta följande:

I förrgår presenterade Ylva Johansson, som representant för Socialdemokraterna, ett partipolitiskt förslag angående en tryggare arbetsmarknad. Statsrådet tog därefter emot ett betänkande om den nya myndigheten MYNAK och under eftermiddagen träffade hon även Finlands inrikesminister Kai Mykkänen. Igår deltog statsrådet i regeringssammanträde i Uppsala och under eftermiddagen medverkade hon vid ett ESO-seminarium.
Självklart pågår därutöver mycket internt arbete löpande som upptar ministerns tid.

Inte så vansinnigt mycket kan man tycka, särskilt som datumet den 31 maj var inbokat för avlämning sedan länge, och särskilt som det fanns tid att ta emot ett annat betänkande. Något lurt var uppenbarligen i görningen.

Chockbeskedet kom den 5 juni. Svenskt Näringsliv, LO, TCO och Saco lägger fram ett eget förslag till strejkförbud. Den annars strängt upptagna Ylva Johansson hittar en lucka i kalendern och kan omedelbart berätta att detta skall hädanefter bliva min musik. Den ännu okända – eller åtminstone icke framlagda – utredningen fimpas på stående fot. Parternas förslag kommer att bli regeringens, meddelar arbetsmarknadsministern. Några dagar senare yppar sig ännu en lucka i den annars så fullspäckade kalendern och vips kan den numera fimpade utredarens betänkande tas emot. Lyckligt nog visste ministern om detta redan den 5 juni, då departementet hälsade att mottagandet inte alls skulle ske i midsommar, utan den 8 juni. (Hade detta varit förtexterna till Monty Pythons The Holy Grail hade ni kunnat läsa att regeringens schemaläggare har fått sparken.)

De fackförbund som så enhälligt varit emot tanken på inskränkningar i strejkrätten rättar in sig i ledet och ställer sig bakom parternas förslag. I ett fall, Hotell- och restaurangfacket, endast ett par dagar efter det att förbundets kongress beslutat att säga nej till inskränkningar i strejkrätten (motion E2 och E3). De socialdemokratiska press- och andra röster, som tidigare varit någorlunda tydliga i att säga nej till inskränkningar i strejkrätten, vrider och vänder sig besvärat, och förklarar att parterna har räddat oss från något mycket värre, som skulle komma i utredarens betänkande. Några urskuldar sig med att denna situation med aldrig borde ha uppkommit. Hur nu det skulle kunna försvara att man vräker sina principer överbord. Det inställer sig kort sagt ett beklämmande elände av sällan skådat slag.

Så var har vi hamnat? Jag vågar knappast tänka på det, men vill ändå börja uppräkningen av tragiska och problematiska inslag i den situation, som järntriangeln har skapat.

1 Arbetsköparna har vunnit en viktig principiell seger.

I enlighet med hur man uppträder i klassisk diplomati har arbetsköparna framställt parternas förslag som en eftergift från Svenskt Näringslivs (för att kunna få mer tyngd bakom fortsatta krav), men det bör inte lura någon. De har vunnit en principiell seger. Gränsen mot inskränkningar i strejkrätten är bruten. Denna gång rör det en skenbart liten detalj, men den principiella poängen är stor. De fackliga organisationerna har gått med på att om en stridsåtgärd drabbar någon, som ansåg sig ha skäl att inte kunna drabbas (i detta fall på grund av fredsplikt som följd av kollektivavtal), så är det befogat att lagstiftningsvägen inskränka strejkrätten. Härifrån är det inte så långt till likartade situationer, där någon anser sig drabbad av konsekvenser av en strid de inte är direkt inblandade i. En hel drös tredje-mans-frågor öppnas för diskussion och Svenskt Näringsliv har en hel katalog med krav för att i olika avseenden inskränka rätten att vidta stridsåtgärder. Några exempel på sådant som går att dra in under denna rubrik är proportionalitetsregler (där någon ska bedöma om den tillgripna stridsåtgärden har rimliga proportioner) och kraven på begränsningar i sympatiåtgärder. Vad arbetsköparna plockar fram härnäst återstår att se, men de har nu fått ett medgivande om att deras grundläggande argument för att inskränka strejkrätten är giltigt. De fackliga organisationerna har en hel del skadebegränsningsarbete framför sig.

2 Tanken att två parter kan komma överens om att ta ifrån en tredje part en rättighet upphöjs till lag.

Detta är i praktiken vad som nu har skett, oavsett hur man försöker sminka upp parternas förslag. Det ha hörts en del jubel över att parterna har tagit sitt ansvar och att den svenska modellen har levererat. Men det är inte det centrala i vad som skett. Om det urval av parter som är inblandade hade velat lösa sitt problem genom avtal, så hade de kunnat skriva ett avtal där de inskränker strejkrätten för sig själva. Det har de inte gjort. De har krävt att inskränkningen ska bli lag och därmed gälla även andra än dem själva. De har alltså inte hanterat något avtalsvägen, utan krävt en lag som förverkligar deras krav om att andra organisationer ska berövas en rätt. De som drabbas av att två kan komma överens om att en tredje ska straffas har en hel del försvarskamp framför sig.

3 Ingreppet må vara kirurgiskt, men konsekvenserna kan bli fatala.

Parterna har med stor stolthet berättat att deras förslag till lag är ett kirurgiskt ingrepp, men de har såvitt jag vet inte presenterat sin konsekvensanalys, eller ens sagt att de gjort någon sådan. Jag kan inte komma ifrån intrycket att parterna nu öppnar för att skapa ett skydd för allehanda skumrask och oseriösa arbetsköpare. Organisationer som använder konfliktmedel för att försvara och förbättra arbetsvillkor hos arbetsköpare, som fullständigt skiter i kollektivavtal, oavsett om de formellt sett är bundna av något eller inte, kommer att berövas ett verkningsmedel. Utsikterna att försvara och förbättra villkoren för dem med sämst och mest utsatt position på arbetsmarknaden kommer med stor sannolikhet att försämras. Likaledes har jag svårt att komma undan intrycket att parternas förslag öppnar dörren för en skyddad zon för avtal med gula fackföreningar. Riktigt vad som kommer att ske går inte att bedöma på det obetydliga underlag som nu offentliggjorts, men maktbalansen på arbetsmarknaden vippar över ännu ett snäpp i arbetsköparnas favör. De som vill få verklig klarhet över konsekvenserna av parternas kirurgiska övningar har en hel del arbete framför sig.

4 Hela lagstiftningsprocessen förs in i ett dunkel och normal inblick och påverkan försvåras.

I och med att den tillsatta utredningen har fimpats och arbetsmarknadsministern sagt att parternas förslag ska bli regeringens förslag till lag, så är underlaget inte längre en offentlig utredning, utan ett kortfattat förslag från en samling intresseorganisationer. Underlaget är i skrivande stund endast känt genom pressmaterial, producerat av parterna. Själva förslagstexten är i alltjämt hemlig för medborgarna. Följaktligen går det inte att veta vad en kommande proposition ska grunda sig på. Inte heller är det klart i vad mån remissyttranden kommer att inhämtas, eller vad dessa yttranden i så fall ska yttra sig över. Den som så småningom ska tillämpa lagen kommer att ha grumligare förarbeten att gå tillbaka till. Men framför allt, medborgarnas insyn och möjlighet att öva inflytande beskärs på ett högst betänkligt sätt. De som värnar om de demokratiska beslutsprocesserna har en del arbete framför sig.

5 Demokratin inom fackföreningsrörelsen har fått sig en rejäl törn.

Så gott som alla fackförbund har varit tydliga med att säga nej till inskränkningar i strejkrätten. Flera förbund har genom kongressbeslut sagt detta på ett sätt som knappast kan missförstås. Hotell- och restaurang beslutade på sin kongress att säga klart och tydligt nej till inskränkt strejkrätt bara några dagar före parternas presskonferens och därmed bara ett par dagar innan förbundets ordförande sade sig stå bakom ett förslag om inskränkt strejkrätt. Undrar om det någonsin skett ett mer flagrant brott mot ett kongressbeslut. Och vad visste förbundsordföranden när kongressen pågick. Mer generellt undrar man vad förbundsledningarna har vetat om topporganisationernas pågående arbete med att skriva förslag till inskränkt strejkrätt. Har de svävat i okunnighet och av någon anledning omedelbart böjt sig för diktat när förslaget var ett faktum? Har de känt till vad som varit i görningen, men hållit det hemligt för medlemmar och vid behov även pågående kongresser? Vilket vore i så fall det värsta? Oavsett vilket, de som värnar demokratin inom fackföreningsrörelsen har en hel del arbete framför sig.

Listan kunde säkert fortsätta, och kanske blir det anledning att återkomma. Under alla omständigheter, de som vill försvara arbetarklassens intressen och rätt har mängder med arbete som väntar och det finns inga ursäkter för att inte börja genast.


Rätt att avslag på sjukpenning ger högre lön för handläggare – åtminstone enligt kollektivavtalet

april 18, 2018

För några månader sedan avslöjade tidningen ETC att Försäkringskassans handläggare fick belöningar i form av högre lön om de var flitiga med att avslå ansökningar om sjukpenning. En handläggare vid ett kontor i Stockholm kunde berätta om en nytillkommen ”medbedömargrupp”, som skulle hjälpa till med att producera avslag.

”På informationsmötet inför att gruppen skulle installeras sa ledningen rakt ut att syftet var att göra fler avslag. Anledningen är att Stockholm stad syd varit långsammare än andra Stockholmskontor med att öka antalet avslag i enlighet med regeringens mål om ett sjukpenningtal på max 9,0.”

Av flera skäl var det svårt att opponera sig eller ens kritisera ledningens strävan att pressa ner mängden bifall till sjukpenning. Ledningen hade visat hur stor vikt man fäste vid detta mål genom att ge lönepåslag åt den som förmådde att öka mängden avslag.

I söndags följde SVT:s Agenda upp med ett reportage, som bland annat berättade att personer från flera kontor kunde bekräfta att mängden avslag hade tagits upp under lönesamtal. Detta hade framkommit i en enkät, som Fackförbundet ST hade gjort bland arbetsplatsombud (vilket senare även ETC tagit upp). Sedan dess har flera handläggare hört av sig och intygat att förmågan att avslå sjukpenning premieras både i lönekuvertet och i karriären. Generaldirektören för Försäkringskassan, Ann-Marie Begler, slår tillbaka på det sätt en modern chef ska göra, d.v.s. hon hävdar att det inte är hennes ”bild” av vad som försiggår. På så sätt slipper man fästa något avseende vid fakta och sakuppgifter. Bilden styr, eller rättare sagt chefens bild styr, och då kan man bortse från allt annat. Inget skäl att göra något med andra ord. ”Eftersom jag inte [sic] menar att vi inte arbetar på det sättet så finns det inga skäl att vidta några direkta åtgärder”, säger Begler. (Första negationen är rimligen ett korrekturfel, men helt säker kan man aldrig vara i den här branschen.) Dagen därpå kan man läsa att det som pågår i Stockholm även pågår i Västsverige.

Denna praxis har väckt en del ilskna och upprörda kommentarer. ”En sjuk kultur” utbrast till exempel Eva Franchell på Aftonbladets ledarsida. Och Fackförbundet ST var påtagligt uppbragt över vad man fann genom sin enkät, samtidigt som chefer inom Försäkringskassan hela vägen upp till generaldirektören i princip förnekar att den omvittnade praxisen pågår. Några steg ner i hierarkin kan man möjligen medge enskilda fall, men understryker att det inte ska gå till på det sättet vid lönesättning.

Men varför denna upprördhet? Och varför denna förnekelse från chefer och andra höjdare? Ingen har ju gjort fel. Tvärtom. Det är precis så här det ska vara med den moderna lönesättningen. Låt oss kika i ramavtalet för myndigheter (Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet, RALS) I dess 5 § fastställs parternas gemensamma löneprinciper. De inleds med slå fast:

”Lönebildning och lönesättning ska medverka till att målen för verksamheten uppnås och att verksamheten bedrivs effektivt och rationellt.”

Inget snack om saken alltså. Lönen är ett styrmedel för att uppnå verksamhetsmål. I 5 §:s andra stycke ges lite mer vägledning om hur lönen ska bestämmas.

”En arbetstagares lön ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna, samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen.”

När man innehar en bestämd befattning är det således genom att visa sig duktig när det gäller att uppnå verksamhetsmålen, som man genom sin individuella insats kan påverka sin lön. Fortsätter man en bit till i avtalet, så kommer man fram till punkten 6.2, som klargör utgångspunkterna för den lokala lönebildningen. Det inleds med följande klara verba:

”En väl fungerande lokal lönebildning bör på ett naturligt sätt knyta an till arbetsgivarens planering och uppföljning av verksamhetsmål och resultat samt ekonomi.”

Ingen kan sväva i tvivelsmål över vad som bestämmer lönebildningen. Lönen är ett arbetsköparverktyg för att uppnå verksamhetsmålen.

Varifrån kommer då verksamhetsmålen? När det gäller myndigheter är det regeringen som bestämmer. Den utfärdar varje år regleringsbrev, som säger vad myndigheten ska göra. Inte heller här finns några oklarheter. Regleringsbreven för samtliga myndigheter finns lätt tillgängliga på Ekonomistyrningsverkets hemsida. Så vad står det då i det som riktas till Försäkringskassan? Under rubriken Verksamhet finns som första punkt ”Mål och återrapporteringskrav” och för sjukförsäkringen heter det att Försäkringskassan ska ”bidra till att uppfylla det övergripande målet om att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå.” I andra stycket under rubriken Mål för sjukförsäkringen anges:

”Försäkringskassan ska verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar. Försäkringskassan ska i sitt arbete med att nå målet samverka med berörda aktörer. Samtidigt ska antalet nybeviljade sjukersättningar inte överstiga 18 000 i genomsnitt per år under 2016-2020.”

Försäkringskassan tar självfallet instruktionen från regeringen på största allvar och redovisar på sin hemsida såväl sitt arbete med att nå målet som hur det uppmätta sjukpenningtalet har utvecklats sedan regeringen satte upp målet 2015. I skrivande stund har man fått ner sjukpenningtalet till 9,9 %. Det går i rätt riktning, men är alltså en bit kvar att jobba på.

Samlar vi ihop ovanstående blir det uppenbart att det är helt rätt att ge högre lön åt de handläggare som avslår många ansökningar om sjukpenning. Lönen är arbetsköparens verktyg för att uppnå verksamhetsmålen. Ett prioriterat verksamhetsmål är att sänka det uppmätta sjukpenningtalet. För att sänka sjukpenningtalet måste ansökningar avslås. Handläggare som avslår många ansökningar bidrar i högre grad än andra till att arbetsköparens verksamhetsmål uppnås. Detta resultat ska bestämma löneutvecklingen för handläggaren. Allt följer med andra ord kollektivavtalet.

Så, vad gnäller ni om? Detta är den ordning ni vill ha. Nu är det bara att tugga i sig och svälja den soppa ni tillredde när ni slog in på den linje SAF (föregångare till Svenskt näringsliv) antog vid sin kongress 1987. Har man gått med på att lönen är arbetsköparens verktyg för uppnå verksamhetsmål, så kan man knappast gnälla över att lönen används exakt på det sättet. När det nu muttras om skandal på Försäkringskassan, så missar man helt vari skandalen ligger. Den ligger inte i att arbetsköparen följer de partsgemensamma principerna för lönebildningen. Skandalen ligger i att fackliga organisationer någonsin skrev på avtal, som förvandlade lönen till ett ensidigt arbetsköparverktyg.


Vandrade Moses – eller någon annan – ut ur Egypten?

april 10, 2018

Richard Elliott Friedman, The Exodus (Harper One, 2017)

Berättelsen om Moses och uttåget ur Egypten tillhör förmodligen de mest välkända i världen. Trots hård konkurrens håller den fortfarande för film i storbudgetformat. Men har den någon förankring i historien? Arkeologin har inte varit nådig, vare sig mot uttåget eller mot dess uppföljare i form av erövringen av Kanaan. Den USamerikanske bibelforskaren Richard Elliott Friedman vänder på steken i en nyutkommen bok om Exodus, och frågar om det verkligen behövs arkeologi för att inse att bibelns skildring inte är korrekt. Även den som accepterar miraklen nödgas medge svårigheten att få i väg ett par miljoner människor på en gång. Gick de tio i bredd, så skulle det fortfarande var folk kvar i Egypten när de första var framme vid Sinai (var nu detta berg kan ha legat). Kan alltså Exodus förpassas till grundarmyternas sagovärld?

Fullt så enkelt är det inte. Vid en rundfrågning bland bibelforskare skulle troligen det genomsnittliga svaret lyda, att ja, något hände, men nej, såsom det framställs i bibeln kan det inte ha gått till. Ett meningslöst svar, kommenterar Friedman, om man inte kan lista ut vad som hände. Han själv framkastade för 30 år sedan en idé, som han nu har blivit säker på. Bakom Exodushistorien låg ett uttåg av en liten grupp, som kom att benämnas leviter. De förenade sig med sig med israeliter, vilket var en folkgrupp, som formerats inom Kanaan och bildat separata bosättningar och så småningom riken. Leviterna fick inget eget land, utan kom att bli den kategori som försåg israeliterna med prästerskap och lärare. Föreningen resulterade i en unik form av monoteism, som präglade utformningen av de historier som berättas i bibeln. Ett sådant förlopp är förenligt med vad arkeologin funnit och enligt Friedman har det stöd i textkritisk bibelforskning, som är hans egen specialitet.

Betydande delar av hans analys baseras på att bibeln har sammanfogats av flera källgrupper med olika författare. Separerar man källorna får man en samling historier med specifika särdrag. Bibelforskarna är inte helt överens om vilka textavsnitt som hör till vilken källa och Friedmans argument förutsätter ställvis att man godtar hans bedömning av textens ålder och författare.

Bibelstödet för Exodus samlar han under tio rubriker. Grundstenen utgörs av några egendomligheter i de äldsta källtexterna. I dessa är endast leviterna knutna till Exodus. I Moses sång i 2 Mos 15:1–18 förs de dock inte till Israel, utan endast till en Herrens boning. I Deborasången (Dom 5) saknas Levi, som senare infogades som stamfader till leviterna. Sammantaget placerar detta leviterna utanför Israel och israeliterna utanför uttåget ur Egypten.

Tre av de fyra huvudsakliga källgrupperna till bibelns historieskrivning har producerats av leviter. Utöver det att endast leviter har egyptiska namn, däribland Moses, så innehåller deras texter gott om inslag av egyptiska traditioner, liksom detaljer, som röjer egyptiska förebilder. Tabernaklet, som måhända är mer än en detalj, är till exempel påfallande likt farao Ramses II:s stridstält. Det är därtill endast i de levitska källorna, som israeliterna får de ständigt upprepade maningarna att behandla slavar väl och vara vänliga mot främlingar, eftersom de själva varit slavar och främlingar i Egypten.
När leviterna anlände var alltså israeliterna redan på plats, vilket löser en hel del problem som arkeologin skapat för bibelns berättelser. De hade med sig uppfattningen att det endast fanns en gud och han hette Jahve. Var de fått denna idé ifrån är ovisst. De kan ha fått den i Egypten eller av midjaniter eller utvecklat den på egen hand. De kom till ett folk som förmodligen höll sig med flera gudar, men där en var den högste – El. Dessa gudar slogs samman med en deklaration att Jahve var El. Resultatet blev en monoteism, där guden gavs ett särdrag, som skilde honom från andra gudar i regionen. Jahve var inte knuten till naturkrafter, utan stod utom och ovan naturen och gjorde sig känd genom sina handlingar i historien. Han var följaktligen väl lämpad att locka fram historieskrivning av såväl mytiskt storslagen som vardagligt jordisk art.

Friedman polemiserar mot dem som hävdar att monoteismen etablerades under 500-talet före vår tideräkning (under den babyloniska fångenskapen) och då lanserades i den bibliska historieskrivningen, som likaledes skulle ha fått sin form vid denna tid. Han anser att såväl källtexterna som den praktiserade monoteismen är betydligt äldre. Likväl fanns det ett problem för dem som skulle skriva historien. Vad gör man med de gamla gudarna och gudasönerna? Gud dömer dem helt enkelt till döden. Det skildras i Psalm 82 och sammanfaller med de händelser som utspelar sig runt byggandet av Babels torn. Gud skingrar mänskligheten, väljer sitt folk, träder fram inför Abraham samt besegrar och dödar befintliga gudar och gudasöner. Helt ensam blev han dock inte. Gud hade en hustru, en Ashera. Kulten av henne skulle visa sig svår att få bukt med och det förblir okänt hur man mytiskt blev av med henne. Även lusten att snegla åt andra gudar fortlevde, men monoteisterna inledde enligt Friedman både sin strid och sin historieskrivning långt före den babyloniska fångenskapen.

Den segrande monoteism väcker frågan hur en liten invandrad grupp kunde få israeliterna att stämma in i en historieskrivning, som hade tillvaron i och uttåget från Egypten som ett fundament. Svaret ligger enligt Friedman i leviternas position som prästerskap och lärare. Han drar en ganska belysande parallell till USA, där alla vid Thanksgiving firar en gemensam bakgrund, som de egentligen saknar. Identiteter formas av historieskrivning, inte av historia. Friedman vill dock ta ett steg till. Han hävdar att den segrande versionen av monoteism, genom att den tog med sig Exodushistorien, även förde med sig en etik, som sade att man ska ta väl hand om främlingar och grannar. En etik med kärleken till sin nästa som en bärande balk låg så att säga inbäddad i det lilla uttågets stora Exodushistoria. Därigenom kom uttåget att forma historien, trots att det som hände inte gick till som det berättas i bibeln.

Friedman skriver mycket lättillgängligt, ställvis i en nästan småpratande stil. Trots att grunden för argumentationen är tung filologi, så lyckas han hela tiden vara underhållande och åtminstone i en lekmans ögon tämligen övertygande. För egen del blir jag dock mindre övertygad av hans avslutande argumentation beträffande de bibliska historiernas etik och dess betydelse än vad jag blir av hans försök att rädda Exodus historiska grund. Utfallet av ett sådant försök kan naturligtvis inte undgå att ha teologiska konsekvenser, men för mig är det de vetenskapliga frågorna som är intresseväckande. Frågorna kring bibelns etik är många och de har sällan några uppenbara svar. I mina ögon ligger grundproblemet på en annan nivå, nämligen själva idén att grunda sin etik i samling texter, som ges status av att vara heliga och ett uttryck för en högre makt, vars åsikter inte får ifrågasättas, trots att ingen kan klargöra hur man får kännedom om dessa åsikter. Det är så man skapar förutsättningar för totalitär despoti. Men det är en annan diskussion än den rent historiska om vad som kan tänkas ligga bakom historien om Moses och uttåget ur Egypten.

Friedman har lagt fram sin tes om det lilla uttåget i olika sammanhang tidigare, men när den nu läggs fram utarbetad form kommer det att bli spännande att se hur den tas emot bland historiker och arkeologer. Kritikerna kommer säkerligen att kunna lägga likvärdig vetenskaplig tyngd i sina argument, men jag undrar om de ska lyckas bli lika underhållande.


Historisk kunskap trots att historien sprängts i bitar

mars 14, 2018

Rolf Torstendahl, Den historiografiska revolutionen 1960–1990 (Studentlitteratur, 2017)

 

 

Rolf Torstendahls senaste bok handlar om omvälvningen inom hans eget ämne under den första halvan av hans liv som historiker. Alla ämnen förändras naturligtvis, men i det här fallet rör det sig om mer än så. Historieämnet var inte längre detsamma 1990 som när Torstendahl inledde sina studier hösteterminen 1955. Det hade ”sprängts i bitar”.

Lusten att nedteckna vad som har hänt verkar vara lika gammal som skrivkonsten, men historia som ett särskilt forskningsämne är en ganska ny företeelse. Starten skedde i början av 1800-talet, när det började växa fram en kår av professionella historiker. Inom denna gemenskap formades grundläggande normer för vetenskaplig historieforskning. Normerna omfattade inte bara forskningens metoder, utan även vilka områden som var viktiga undersöka. Staten och dess verksamheter blev den professionella historikerns rätta studieobjekt. Så småningom övertog de källkritiska metoderna rollen som sammanhållande kitt inom historikerskrået, men statscentreingen förblev ett långlivat arv. Givetvis sprakade debatt om en mängd frågor, men oenigheten försiggick till långt in på 1900-talet inom en gemensam uppfattning om vad historiker borde ägna sig åt och hur de skulle gå tillväga. I den meningen var historia ett enhetligt och sammanhållet ämne.

Enligt Torstendahl sprängdes detta enhetliga historieämne i bitar under perioden ca 1960–1990. En ny tanke började få genomslag under 1960-talet, tanken att det förflutna kunde framträda på ett nytt och kanske mer korrekt sätt, om man betraktade det ur ett nytt perspektiv. Forskning hade länge kunnat motiveras med att det fanns en kunskapslucka inom det område historiker skulle kartlägga och klargöra. Nu kunde man i stället säga att det fanns ny och kanske till och med bättre kunskap att hämta om man undersökte det förflutna med hjälp av en viss teori eller ur ett visst perspektiv. Förändringen innebar något mer än att nya intresseområden fogades till det befintliga historieämnet. Den innebar att historikerna inte längre var överens, varken om vad som var viktigt att undersöka eller varför det var viktigt. Det förflutna gav inte längre upphov till en historia utan flera.

Denna historiografiska revolution fick flera betydelsefulla konsekvenser. Historikern som person blev mer synlig i historieskrivningen. Om bilden av det förflutna beror på valet av perspektiv blir det ofrånkomligt att någon måste göra ett val. Därigenom skakades nytt – och välbehövligt – liv i frågor om objektivitet i historieforskningen. Dessutom fick ett nytt kriterium för att bedöma värdet av forskning starkt fäste. Om det inte fanns någon självklar gemensamgrund för att avgöra vad som var värt att undersöka, så fick forskningen vägledas av vad som framstod som fruktbart. En bedömning av fruktbarhet är dock åtminstone delvis beroende av bedömarens perspektiv. Återigen trädde historieforskningens subjektiva inslag i dagen.

Omvälvningen av historieämnet blev smärtsam för dem som hade vant sig vid att bestämt veta både vad som var objektivt och vad som var viktigt. Ännu i denna dag hörs bitter veklagan över historieämnets – för att inte säga all humanioras – förfall. Torstendahl å sin sida välkomnar utvecklingen. Nya perspektiv ger ny kunskap, och kunskap kan man inte få för mycket av – en avgörande skillnad gentemot information. Likväl ser han de faror, som följer av att inte bara erkänna utan även bejaka det subjektiva inslag, som egentligen alltid har funnits i historieämnet. En av farorna är att man överger möjligheten att skilja mellan rätt och fel i historieskrivningen. Jag misstänker att den farhågan varit en drivkraft till att skriva boken.

Om bokens ämne är omvandlingen av historieämnet, så tror jag att dess ärende är att försvara den historiska kunskapen. Det handlar då inte bara om värdet av historiekunskaper, utan om att det verkligen är möjligt att etablera sådan kunskap. Torstendahl ägnar en fjärdedel av boken åt att klargöra hur historiker gör när de producerar ny kunskap och hur man kan skilja mellan välgrundade påståenden, som bör accepteras, och ogrundade påståenden, som bör avvisas. I dessa tider är det inte bara nyttig, utan – dessvärre – mycket angelägen läsning.

Här kan Torstendahl återknyta till sin fruktbara åtskillnad mellan forskningens minimikrav, som handlar om hantverket för att etablera tillförlitliga påståenden, och forskningens optimumnormer, som handlar om vad som är viktigt att behandla och hur det ska göras. Så länge de inblandade inte fuskar med minimikraven är det inget problem om de träter om optimumnormerna, inte ens om det skulle råka spränga historieämnet i bitar. Det kan till och med vara mycket lärorikt att inse hur ett förflutet skeende kan ge många historier. Men det betyder inte att alla historier är lika bra, eller att det skulle vara omöjligt att skilja mellan rätt och fel. Sådana bedömningar startar med en granskning av i vilken mån en framförd historia lever upp till forskningens minimikrav. Saknas grunden rasar allt. Ingenting vinner giltighet genom att enbart hänvisa till optimumnormerna. Det tror jag är Torstendahls enkla visdom. Och den förtjänar stor spridning. Liksom det hantverkskunnande som med enkla medel kan rasera grundlösa historiekonstruktioner.

 

(Av ren välvilja låtsas jag som om det påtagligt klena och i sammanhanget irrelevanta kapitlet om postmodernism inte ingår i boken.)


Evigt liv – en riktigt, riktigt dålig idé

december 1, 2017

Nu närmar sig den tid när tvenne krafter strider om de arma människornas själar. På ena sidan står kommersen, med löfte om omedelbar tillfredsställelse av alla tänkbara behov – och kanske lite till. På andra sidan står kyrkan, med löfte om frid på jorden (för de utvalda, är kanske bäst att tillägga) och evigt liv. Vilken sida som är starkast råder det knappast någon tvekan om. Det eviga livet har svårt att vinna själarna. Är det inte märkligt att ett så storstilat erbjudande är så svårsålt?

Erbjudandets mest kända slogan är onekligen en succé. Få har undgått att i någon form höra Joh. 3:16. ”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.” (Vi något äldre är mer vana vid den gamla versionen i 1917 års bibel.) Gåvan levererades lagom till midvintersolståndet. Följaktligen får vi här uppe i norr fira jul i en miljö som är hemmaplan för den renslädesförsedde jultomten. En tuff utmaning, men det borde väl ändå vara en lätt match för den som erbjuder en plats i evigheten.

De kristna tror stenhårt på sin produkt. Löftet om evigt liv är, tillsammans med syndernas förlåtelse, kristendomens kärna. För den som tar emot Jesus som herre och frälsare öppnas porten till gudsriket och det eviga livet. Den apostoliska trosbekännelsen rundas av med tron på ”syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.” Hur kan kyrkan förlora marknadsandelar med en så tilltalande produkt?

Men hur tilltalande är egentligen produkten? Tvivlet sätter in när man börjar grunna på hur lång evigheten är. Den är ganska lång. Tillräckligt för att man ska börja bekymra sig om att solen om ca fem miljarder år förväntas flamma upp till en röd jättestjärna och slutgiltigt blåsa bort livsbetingelserna på jorden. Miljarder år är dock inte mycket att komma med. Det är inte mer än nio nollor i den siffran och resten av universum har gott om tid kvar till slutet.

För knappt tjugo år sedan gav sig Fred Adams och Greg Laughlin på det djärva försöket att skriva universums biografi, från början till slutet. Boken hette Universums fem åldrar och var naturligtvis spekulativ både i början och slutet. (Räknar man med protonsönderfall, så är deras prognos dock fortfarande gångbar.) Adams och Laughlin tecknade ett av flera möjliga scenarier och uppmuntrande nog finns öppningar för att nya universa kan träda fram ur intigheten. Deras ambition var ge ”en vetenskaplig skymt av evighetens ansikte”. Fascinerande läsning, men i realtid måste detta ansikte bli outsägligt trist att beskåda.

I universums biografi blir vår egen sols död en tidig och försumbar detalj. Nya stjärnor föds och vissa av dem är ordentligt långlivade, men efter ca hundra biljoner år (14 nollor) är stjärnornas epok över. Den följs av en epok präglad av sönderfallsprocesser, som inte lämnar mycket mer än svarta hål kvar. Även dessa dunstar så sakteliga bort i Hawkingstrålning. När avdunstningen är klar sätter vi 100 nollor i siffran som anger hur många år som gått. Sedan blir vi sittande med en massa tomhet och lite fotoner, neutriner, elektroner och positroner. Hur länge det varar är inte lätt att säga, men för den gode kristne har det roliga bara börjat. Ty den som tror på Jesus har evigt liv.

Betraktad i vetenskapens klara ljus blir löftet om evigt liv inte lika tilltalande. Ägnar man minsta lilla tanke åt hur lång tid det handlar om, blir löftet snarare ett ohyggligt skräckinjagande hot. Det enda förnuftiga att göra om någon erbjuder evigt liv är att resolut tacka nej och springa för livet. Bokstavligen. För hur kul blir det liv man har här och nu under hotet av att i någon besynnerlig form tvingas fortsätta i oändlig tid, med i bästa fall en stackars ensam förbipasserande foton att titta på?

Så kalla mig gärna för ytlig materialist när jag under julen föredrar syrrans vitlökssill framför en plats i evigheten. Jag uthärdar med glädje de djupsinnigt andligas spott och spe, bara jag slipper evigt liv. Och syrrans sill är en stor läckerhet.


Philip Claytons misslyckade försök att rädda religionen

november 29, 2017

Philip Clayton, Religion och naturvetenskap (Stockholm: Dialogos förlag, 2017)

 

Eftersom jag har ett visst engagemang i frågor om religion och vetenskap blev jag nyfiken när jag i tidningen Respons (nr 4 2017) såg att den svenska bokmarknaden försetts med en ny bok i ämnet, Philip Clayton, Religion och naturvetenskap (Stockholm: Dialogos förlag, 2017). Recensenten Helena Granström, som angavs ha en bakgrund som fysiker och matematiker, var mycket respektfull och förföll betrakta Clayton som en tillförlitlig ciceron i en meningsfull debatt om förhållandet mellan religion och naturvetenskap. ”Claytons prosa är metodisk och genomgripande och hans röst den tålmodige pedagogens.” (s. 54)

Redan här bör medges att jag tillhör dem som betraktar religion och vetenskap som skilda världar och ansluter mig till dem som anser att man överger vetenskapligheten i samma ögonblick som släpper in religiösa föreställningar. Det är en föga originell uppfattning. Den omfattas av alla som ägnar sig åt seriös vetenskaplig forskning. Bertil Albrektson, med en lång karriär som professor i exegetik, uttryckte principen i enkla och klara ordalag beträffande sitt eget ämne:

”En biolog eller historiker kan givetvis inte åberopa övernaturliga orsaker i sin forskning, och precis samma regel måste gälla också religionsforskaren: föreställningar om det övernaturliga förkommer i de material han undersöker men har ingen plats i den vetenskapliga behandlingen av detta material.” (Bertil Albrektson, Newton och bibeln. Essäer om bibeltexter, tolkningsfrågor och översättningsproblem [Stockholm: Carlssons bokförlag, 2015] s. 17)

Så enkelt är det. I grund och botten handlar det om prövbarhet. Påståenden måste kunna prövas av andra. Hela den vetenskapliga apparaten är uppbyggd kring denna princip. Den som drar in exempelvis gudomliga ingripanden i sina resonemang lämnar det vetenskapliga fältet, såvida inte hen samtidigt klargör vilka prövbara belägg som åberopas för det gudomliga ingripandet.

På svensk mark är det få som försöker smuggla in religiösa föreställningar i vetenskapens värld, och än färre som försöker göra religiösa föreställningar jämställda med de vetenskapliga när det gäller att förklara naturen och världen i övrigt. Teologer och andra troende ägnar sig här snarare åt att försöka bevara en plats för religionen, trots att utrymmet krymper allteftersom vetenskapernas förmåga att förklara världen växer. Deras situation är föga avundsvärd, i synnerhet som de inte har någon grund att basera sina utsagor på. I Philip Claytons trakter är situationen en annan. I USA råder fortfarande strid mellan religion och vetenskap och en anmärkningsvärd andel av befolkningen är alltjämt benägen att låta de religiöst grundade föreställningarna väga minst lika tungt som de vetenskapliga. Boken har följaktligen en påtagligt USamerikansk prägel, men den blir därigenom också oavsiktligt en påminnelse om vilken förtryckande potential religioner har. Dessvärre förverkligas denna potential med stor frenesi fortfarande på allt för många håll i världen.

Sett mot den bakgrunden är det ofrånkomligt att undra varför någon funnit det angeläget att ge ut Claytons bok i svensk översättning. Kan den ha några särskilda kvaliteter? Kan den bidra med något substantiellt? Det krävs inte många sidors läsning förrän det står klart att svaret är nej. Efter några kapitel är det svårt att förstå hur någon har kunnat ta boken på allvar. Planen att behandla boken respektfullt och någorlunda gliringsfritt kraschlandar i den häpnadsväckande klena argumentationen. Det går helt enkelt inte att hålla masken.

Redan inledningskapitlet borde få vilken läsare som helst att ana vilken röra som är att vänta. Clayton startar med en fingerad diskussion mellan Teisten och Naturalisten. Han kan alltså själv bestämma vad de skall säga och han rundar av med att berömma debattörerna för att de har varit föredömliga sakliga och konstruktiva (s. 31 punkt 5). Vi andra är mindre imponerade och undrar stundtals vad den där Teisten sysslar med. På sidan 26 försvarar han mirakler och understryker att det viktigaste är ”att Gud kan utföra mirakler i världen om och när Gud önskar”, och fortsätter med konstaterandet, att han och Naturalisten är ”oeniga vad gäller den empiriska frågan huruvida mirakulösa händelser kan ha inträffat.” (Clayton är givetvis mer skeptisk till mirakulösa anspråk inom andra religioner än sin egen, se s 88.) På sidan 27 avvisar Teisten krav på empiriska belägg för Guds existens med argumentet, att ”om det finns en Gud som är ren ande, kommer Gud aldrig att kunna upptäckas med hjälp av de empiriska metoder som du förespråkar.” Men … var inte den saken redan avgjord i försvaret av mirakel? Försvarar man mirakel som empiriskt fenomen, så får man väl rimligen gå med på att den där guden kan beläggas med hjälp av empiri. I annat fall får man överge alla sina påståenden om mirakel och nöja sig med att tro på något som inte låter sig beläggas. Clayton/Teisten anar förmodligen dilemmat, ty han klämmer dit Naturalisten med följande påstående:

”Gud kan bara nås genom metafysiska argument, genom uppenbarelsen i historien (eller skriften), genom förnimmelsen av en morallag och genom religiösa upplevelser. Om du utesluter alla dessa fyra källor på förhand är det självklart att det blir omöjligt för mig att försvara min tro. Men om du är öppen för de relevanta vägarna till kunskap om Gud [28] menar jag att det finns goda belägg för att Gud existerar.” (s. 27 f)

Hur man ordnar uppenbarelse i historien (för att inte tala om hur man uppenbarar sig i skriften) utan att snudda vid något som går att notera empiriskt kan vi av ren barmhärtighet lämna därhän. Clayton/Teistens poäng synes vara att det finns goda belägg om man godtar belägg som inte låter sig prövas. Med sådana belägg torde man kunna påvisa existensen av precis vad som helst.

Slikt nonsens är alltså det första som möter läsaren. Ett järtecken att här väntar en resa genom ett svammel, som omöjligen kan tas på allvar. Låter det som en typiskt onyanserad ”nyateistisk” fördom? Då erbjuder jag omedelbart lite empiri. Låt oss se hur Clayton rundar av sin anmärkningsvärt respektfulla presentation av ”intelligent design”, det vill säga tanken att eftersom världen innehåller så många spår av medveten utformning, så måste det också finnas en medveten kraft som utformat den. (En korrektare beskrivning vore att det är en uppsnofsad och dåligt maskerade version av gammal kreationism.) Upplevelsen av design kan uttryckas på fyra olika sätt, menar Clayton. Det kan uttryckas som en personlig upplevelse, som en religiös traditions språkbruk, som en apologetik (ett filosofiskt försvar av tron), och som något naturvetenskapligt giltigt. För Clayton ligger det ”något sorgligt, ja till och med tragiskt” i att ID-förespråkarna har tagit steget över till det fjärde uttrycket, det vill säga till naturvetenskapliga anspråk.

”Teister kommer kanske att lyckas eller misslyckas med att utveckla filosofiska argument som stödjer övertygelsen att universum är designat. Men istället för att ägna sig åt den uppgiften – vilken måste sägas vara den mer angelägna – har de hamnat i vad som visat sig vara en fruktlös kamp för naturvetenskaplig legitimering av anspråken i fråga. Detta misstag (om det verkligen är ett misstag, vilket jag tror) är sannerligen en av de mest intressanta läxorna som diskussionen om religion och vetenskap har lärt oss under de senaste åren.” (s. 44)

Så var vi alltså där igen. Misstaget ligger i att föra sanningsanspråken till ett område där de kan prövas mot empiri. Om hävdandet av intelligent design ska kunna överleva, så måste det hållas kvar inom ett område där det förblir omöjligt att pröva dess anspråk på att vara sant. Det är den viktigaste lärdomen för diskussionen om religion och vetenskap. Hå, hå, ja, ja.

Om någon sedan hade förväntat sig att Clayton skulle ge en rättvisande och balanserad framställning av olika ståndpunkters argument, så ser han illa kvickt till att slå den villfarelsen ur läsarens sinne. Efter ID kommer något om skall föreställa en presentation av Richard Dawkins positioner, men som omedelbart blir ren och avvisande kritik. Oavsett vad man tycker om Dawkins – och man kan tycka både det ena och det andra – så ges en så skev bild att det blir pinsamt, och framför allt, kritiken är så uselt argumenterad, att det blir smärtsamt att läsa. Blott ett exempel. Dawkins hävdar att vetenskapliga övertygelser (beliefs) stöds av belägg (evidence) och leder till resultat, medan myter och religiös tro (faith) varken gör det förra eller det senare. Clayton invänder: ”De flesta religiösa personer skulle säga att de bygger sina övertygelser på en annan typ av bevis än den som naturvetenskaperna producerar.” (s. 47) Och vi vet redan vilken typ det är – sådana som inte låter sig prövas. Han fortsätter med att den som anser ”att bara en sorts bevis skall accepteras som stöd för en uppfattning – naturvetenskaplig evidens – har /…/ en ganska tuff uppgift framför sig. I vår mänskliga vardag accepterar vi nämligen vitt skilda typer av bevis beroende på sammanhang.” Nu hade väl i och för sig ingen påstått något annat, men att kraven på belägg är lägre på Flashback än i vetenskapliga publikationer är knappast ett tungt vägande argument mot vad Dawkins hävdade. Clayton ångar dock vidare och framhåller att beviskraven skiljer sig åt beroende på om frågan handlar om 1) huruvida hans dotter har tagit en chokladbit ur en ask, 2) huruvida en person skall dömas för mord eller ej, 3) huruvida din partner älskar dig, och 4) huruvida du åt frukost i morse. Påpekandet är i sammanhanget fullständigt ovidkommande, eftersom ingen av dessa är vetenskapliga frågor. Emellertid slår de huvudsakligen tillbaka mot Clayton, eftersom det i samtliga fall kommer att behövas någon form av observerbar empiri för att nå fram till ett svar. Åtminstone för hans dotters skull hoppas jag att han avstår från att avgöra frågan ”genom metafysiska argument, genom uppenbarelsen i historien (eller skriften), genom förnimmelsen av en morallag och genom religiösa upplevelser.” Som grädde på moset slutar Clayton med följande uttalande:

”Det är intressant att fråga sig vilken slags bevis som skulle kunna intyga att vårt universum är ’religiöst betydelsefullt’, att vi ’hör hemma’ i universum eller att våra mest grundläggande värden harmonierar med verklighetens natur.” (s. 48)

Nej, det är inte det minsta intressant, eftersom det är uppenbart för varje normalbegåvad läsare att detta är saker som över huvud taget inte kan intygas av bevis. Det är lika självklart som att man inte kan styrka påståenden som ”denna röda färg är vacker” eller ”introt till Little Wing harmonierar med det skönas idé” med bevis (likväl är det sistnämnda sant).

Sådan är alltså nivån på argumentationen från en professor vid Claremont School of Theology. Och det blir inte bättre än så. Minsta tecken på att texten är på väg mot ett minimum av rimlighet slås raskt och resolut tillbaks. Vem skulle till exempel komma på tanken att sannolikheten för en guds existens påverkas av upptäckten av DNA? (s. 58) Idén är lika befängd som om någon skulle hävda att sannolikheten för att liv skall uppstå påverkas av jordbornas kunskaper om organisk kemi. Vad det egentligen handlar om är att vetenskapliga landvinningar påverkar utrymmet för att peta in gudar i ekvationen. Till slut vet man inte om Clayton driver med läsaren. Med hjälp av några absurda kringelkrokar riggar han scenen så vilket trivialt faktum som helst kan tolkas som stöd för att ett vetenskapligt förhållningssätt inte kommer i konflikt med religiösa föreställningar. Det faktum att föräldrar kan lära sina barn något de lärde sig av sina föräldrar förvandlas till ett fenomen som talar mot påståendet att religiös tro är oförenligt med ett vetenskapligt förhållningssätt. Samma slutsats nås med hjälp av det faktum, att människan har förmåga till självreflektion och avsiktligt agerande. (s. 60–66) Huruvida komiken i denna uppvisning är avsiktlig eller ej finns för närvarande inget vetenskapligt underbyggt svar på.

Efter dessa uppvisningar i intellektuella magplask beger sig Clayton till sin hemmahamn, det vill säga religion. Han övergår till att presentera skilda förhållningssätt till naturvetenskap inom några andra religioner än sin egen kristendom. Det blir en ganska blandad kompott, men det finns ett genomgående drag. Det enda positiva religion kan bidra med är att låta bli att hindra vetenskaplig forskning. Inom judendom, hindusism och buddism finns det tolkningar av respektive religion, som inte ställer sig direkt hindrande för fri vetenskap. Hur det är med islam framstår som mera tveksamt. Clayton (s. 80 f.) lyfter förvisso fram författare, som förespråkar idén, att man skall satsa på kreativ tolkning av Koranen i syfte att göra den förenlig med vetenskapliga teorier och kunskaper. Siktet verkar vara inställt på skadebegränsning och det kunde säkert vara välgörande, ty man kan befara att andra strömningar är avsevärt starkare. Presentationen av förespråkarna av ”islamisk vetenskap” ger en otvetydig bild av det hot som religion utgör. Dessa herrar ”menar att närläsning av Koranen hjälper oss att se när vetenskapen drar korrekta slutsatser och när den misstar sig (eller går bortom bevisen) och börjar uttrycka materialistiska och antiteologiska fördomar.” (s. 79) Inställningen är givetvis inte unik för islam, den är bara mer tillbakatryckt inom exempelvis kristendomen.

Metoden att nå förenligheten mellan religion och vetenskap går ut på att stuva om i det religiösa dogmförrådet, så att dogmerna inte hamnar i synlig motsättning till vetenskap. På så sätt hindras förvisso religioner från att skada vetenskaperna, åtminstone temporärt, men i mina ögon är det uppenbart, att den egentliga agendan är att rädda religionerna från att konfronteras med evidensbaserad kunskap och kritisk prövning. Clayton illustrerar detta i kapitlets avslutning, när religionerna rensas från allt innehåll och reduceras till något som ”kan uttrycka en mer fundamental aspekt av den mänskliga existensen som vi skulle kunna kalla mänsklig andlighet.” (s. 98) Med andlighet menar han ”de upplevelser av helhet, förening, tidlöshet och meningsfullhet som många människor vittnar om.” Nerskalat till personlig upplevelse kan naturligtvis inte religion hamna i motsatsställning till vetenskap. Om en person upplever meningsfullhet, eller att vara förenad med något större, eller att det är för mycket salt i såsen, eller vilken upplevelse det nu vara månde, så är det inte mycket mer att säga om det. Claytons följdfråga är därför fullständigt överflödig. ”Varför skulle man behöva säga att sådana andliga upplevelser står i strid med det vetenskapliga projektet?” Ingen skulle påstå att de gör det. Skälet ges av Clayton själv: ”I sig själva gör de ju trots allt inga anspråk på kunskap. De tycks mera vara uttryck för specifika mentala tillstånd och förhållningssätt till den mänskliga existensen, såsom denna erfars av en enskild individ.” Exakt. Men Clayton kan naturligtvis inte stanna där. Han avslutar med något helt annat. Upplevelserna får plötsligt, utan närmare motivering, en tänkbar extern grund. ”Eller så är de kanske konsekvenser av ett inre möte med Gud eller en djupare dimension av verkligheten.” (s. 98) Så smygs det alltså in lite kunskapsanspråk igen, dels om verkligheten, dels om den där guden han skriver med stort G. Tricket är billigt, men förmodligen retoriskt effektivt. Det är så man skyfflar in gudar i världen.

Skyffla in gudar i världen blir sedan huvudtemat i nästa sektion av boken, den sektion som uppges handla om vetenskaper. Claytons ärende blir här nästan löjligt uppenbart. Det handlar om att rädda religionen. Först ett kapitel med rubriken ”Fysik”, som inte handlar om fysik, utan just om hur man kan knöla in lite gudar i sammanhang där dylika är fullständigt överflödiga. Anslaget är hämtat från söndagsskolan. Stjärnhimmelen är fin, universum är stort, kanske det finns en gud. Ja, så kan man ju tänka, men vad har det med fysik att göra? Det blir för övrigt inte många rätt i de få rader som ägnas åt fysiken. Än värre är att framställningen får en ton av konspirationstänkande, som om naturvetarna skulle skapa teorier för att slippa en gudomlig skapare. (Se hur hypoteser om multiversum introduceras på s. 113.) Kapitlets syfte är emellertid att låta ett föga representativt urval av märkligheter inom fysiken öppna för det Clayton försynt kallar ”religiösa implikationer”. Som vanligt jagar Clayton ett spöke här. Kunskaper om och i fysik skall ”befruktas /…/ med tankar från världens olika filosofiska och religiösa traditioner i syfte att reflektera över den yttersta verklighetens natur såsom den antyds av den grundläggande fysikens teorier och ekvationer.” Spöket är ”den yttersta verklighetens natur”. Den har Clayton själv stoppat in i anrättningen för att ha något att reflektera över.

Säkerligen är det förhållningssättet till denna postulerade ”yttersta verklighet” han har i åtanke när han vill ersätta skiljelinjen mellan religion och vetenskap med ett mer ”nyanserat” betraktelsesätt. Som ersättning förslår han en skala mellan ändpunkter som i en version benämns ”vidsynthet” och ”trångsynthet”. (s. 125) Vidsynheten skulle då rädda religionen genom att hålla öppet för reflektioner om ”yttersta verkligheter” och andra grundlöst postulerade företeelser.

Vid närmare skärskådan framgår att ”vidsynthet” betyder vitt skilda ting beroende på vem som etiketteras. Religiösa får hederbetygelsen ”vidsynt” om de inte förnekar väl underbyggd kunskap, naturvetare om de accepterar påstående som saknar underbyggnad. En rimligare innebörd av vidsynthet vore att inte tveka att följa beläggen och att fullfölja granskningen av de uppslag de ger underlag för, oavsett hur fantastiska och otänkbara dessa verkar vara. I så fall bör man skaka sig helt fri från religionen och hålla sig till naturvetarna, ty som Paul Davies påpekade för 30 år sedan: ”Dessa bisarra tankegångar [om tid rum] kan man tillgodogöra sig helt endast med matematikens hjälp. Vår intuition duger inte som ciceron – vilket är en av de främsta anledningarna till den vetenskapliga metodens överlägsenhet. Genom att begagna matematiken som sitt språk kan naturvetenskapen beskriva förhållanden som ligger långt utom räckhåll för den mänskliga fantasin. Till den kategorin måste för övrigt merparten av den moderna fysiken hänföras.” (Paul Davies, Gud och den nya fysiken (Stockholm: Prisma Magnum, 1988) s. 31) Trots sin fantasifullhet är de religiösa myterna jämförelsevis jordbundna och insnärjda i den begripliga vardagliga erfarenheten. För att öppna blicken för det som ligger bortom det fattbara är vi hänvisade till naturvetenskapernas fundamentala vidsynthet. Och då märker man genast, att det inte behövs några gudar för att förklara världen. Endast genom brist på vidsyn kan man vägra att godta det.

En sådan brist visar Clayton goda prov på i de två kapitel som följer fysikkapitlet och handlar om ”De biologiska vetenskaperna” respektive ”Neurovetenskaperna”. Även dessa är helt fokuserade på att karva ut en plats där religion i någon mening kan överleva, trots att dess gamla utrymme steg för steg har försvunnit. Jag skall här nöja mig med att illustrera hur Clayton går tillväga. Halvtannat sekel av forskning i Darwins efterföljd har raderat ut alla behov av övernaturliga väsen för att skapa den enorma komplexitet, som kan observeras i den levande naturen. Så hur skall man hitta en plats för sina gudar? Clayton ger sig på den hårdföra reduktionismen, det vill säga försöken att reducera alla förklaringar till egenskaper hos en minsta enhet (i detta fall gener). Man kan hävda att det finns fenomen som inte kan förklaras på ett sådant sätt. Vidare kan man hävda att det finns fenomen, som uppkommer genom att delar fogas samman i system. Fenomenet förklaras alltså med hänvisning till egenskaper hos systemet av delar, inte av egenskaper hos delarna betraktade var för sig. Det är säkert mycket rimligt att hålla öppet för sådana så kallade emergenta egenskaper och fenomen. Den avgörande frågan ställer Clayton själv. ”Vad har då detta med religion att göra?” Han ger också nästan det korrekta svaret. ”Inget av det ovanstående kräver en Gud eller en ’intelligent designer’. På den nivå vi har beskrivit emergenta system-perspektivet är det precis vad det framstår som: en redogörelse för biologisk utveckling såsom många biologer förstår denna process idag.” (s. 141 f.)

Varför är detta bara nästan rätt svar? På grund av det kursiverade ordet ”kräver”. Kursiveringen är i sig talande. Hela konstruktionen är gjord för att inte utesluta gudar. Sådana må vara helt överflödiga, men så länge de inte är uteslutna kan de smygas in. Och det är just vad Clayton på ett försåtligt sätt gör genom att ställa en serie frågor, som steg för steg släpar tillbaka de religiösa föreställningar, som biologisk vetenskap gjort överflödiga. Så här fortsätter han utläggningen om det emergenta system-perspektivet:

”Men det väcker också filosofiska frågor som kan formuleras och debatteras. Vilken betydelse har denna gradvisa ökning i komplexitet? Vad säger den om mänskliga individer som är tillräckligt komplexa för att förstå sin egen evolutionära historia? Antyder det att evolutionen har en riktning? Kan evolutionen ha ett mål eller en mening? Kan den vara designad eller dirigerad på något vis med målet att den ska producera alltmer komplexa krafter? Vilka religiösa föreställningar är förenliga med en sådan möjlighet? Blir dessa filosofiskt sett mer övertygande av en sådan slutsats? (s. 142)

Stegvis drar alltså frågorna läsaren bort från naturvetenskap och över till religion. Tanken att evolutionen har en riktning innebär en förberedelse för den definitiva brytpunkten, som infaller när mål och mening introduceras. Det finns ingenting i vare sig data eller teorier som kan tillföra mål eller mening. Sådant måste hämtas externt och plötsligt har Clayton smugglat in ett antagande, som han aldrig behöver redovisa någon grund för. Han har smugglat in gudar, som inte behövs i teorierna, för att reflektera över mål och mening, som inte finns i data. Så arbetar en förslagen manipulatör. Metoden används genomgående i boken, där varje kapitel avslutas med en samling frågor av just denna typ för reflektion och diskussion.

Motsvarande strategier brukas även i kapitlet om neurovetenskaper. Temat utgörs av frågan huruvida människan kan reduceras till ”fysiska” proceser i hjärnan eller om det finns något som i brist på bättre kan kallas ”mentala” processer, det vill säga huruvida medvetandet är ett på något sätt självständigt, icke reducerbart inslag i det som styr mänskligt handlande. Alla tecken på det senare går att klä i en religiös dräkt, men allteftersom den vetenskapliga kunskapen växer, krymper utrymmet för religiösa föreställningar. Clayton har en klar blick för detta och hans primära syfte är att rädda föreställningen att människan har en själ från att definitivt utplånas. Uppgiften är svår, eftersom den som hävdar att människan har en själ påstår att något verkligen existerar. Därmed öppnar man sig för prövning, som blir svår att dra sig undan, eftersom själen behöver uppfylla åtminstone en minimal kravspecifikation. Den måste ha en varaktig existens oberoende av kroppen, den måste kunna lagra information och den måste kunna interagera med vanlig materia för att kunna samla in den information vi människor får via våra materiella sinnesorgan. Det sistnämnda innebär att den måste gå att registrera med någon form av mätinstrument. Men som vi vet, Clayton skyr med alla medel kunskapsanspråk som på något sätt låter sig empiriskt prövas. För att hålla liv i själen får han därför ta till andra metoder än att försvara dess existens.

Så här gör Clayton för att rädda våra själar. Först skiljer han mellan å ena sidan ”strikta naturalister”, vilka menar att ”neurovetenskapernas förmåga att förutsäga och behandla mentala tillstånd omkullkastar de traditionella, folkliga perspektiven på människans natur – och därmed också de som gäller vår förmodat religiösa och andliga natur” (s. 164) och å andra sidan ”breda naturalister”, vilka förvisso inte godtar själens existens eller några mirakel, men likväl anser att individen i sin helhet har och påverkas av ”andra egenskaper än enbart processer i nervsystemet” (s. 166). Ovanpå detta tillfogas ett i sig rimligt resonemang om skilda analysnivåer i studiet av mänskligt handlande. Neurovetenskaperna kan registrera vad som sker i hjärnan, men det behövs data och teorier från andra vetenskaper (såsom psykologi och samhällsvetenskap) för att förklara mänskligt handlande. Härifrån är det fortfarande långt till religion, så Clayton nödgas stanna vid några obesvarade frågor. Den första frågar om även den breda naturalismen är otillräcklig, vilket kan synas rimligt för alla som anser att exempelvis psykologi eller sociologi har något självständigt att erbjuda vid analyser av mänskligt handlande. Sedan tas sista steget genom frågan: ”Borde man kanske överskrida naturalismens gränser?” (s. 166) Vad som skulle motivera ett sådant steg, som verkar överflödigt när det finns gott om gud- och mirakelfria vetenskaper att vända sig till, säger Clayton inget om, men uppdraget är slutfört. Dörren för att släppa in religiösa föreställningar öppnas. Själen är räddad.

Efter denna övning och ytterligare några klassiska trick – såsom att bunta ihop bittra motståndare till ett gemensamt fundamentalistläger, i detta fall bestående av ”vetenskapsfundamentalister” och ”religiösa fundamentalister” (s. 169), varigenom alla andra förvandlas till nyanserade och beaktansvärda – kan Clayton avsluta sitt kapitel om neurovetenskaperna i samma anda som det om biologin. I form av frågor tecknas tre alternativ (notera gärna hur de är skulpterade) som avslutas med en slutsats som han inte har anfört något som helst stöd för.

”Kommer vetenskapen att vederlägga religiösa påståenden om människan – eller åtminstone visa att de är så omöjliga att undersöka att de kommer att framstå som allt mindre trovärdiga? Eller kommer den vetenskapliga utvecklingen att lämna de centrala religiösa frågorna orörda, så att traditionella teologiska svar för alltid förblir rimliga? Eller kommer, slutligen, neurovetenskaperna att kunna samarbeta med världens religiösa traditioner för att tillsammans kasta mer ljus över vad människan ytterst är? Vi råkar leva i en tid när konfrontationens retorik försvårar sådana partnerskap. Icke desto mindre finns det faktiskt många områden där vetenskapliga och religiösa perspektiv på människan överlappar varandra. Det finns goda skäl att tro att de två grupperna kan komplettera varandra i arbetet för att utveckla mer övergripande och giltiga teorier om människans natur.” (s. 172)

Om det hade funnits några skäl för slutsatsen, så hade Clayton kunnat redovisa dem. Men det gör han alltså inte. Lika lite säger han om vad religioner sakligt sett skulle kunna bidra med i ett samarbete, vilket ter sig föga överraskande med tanke på att deras bidrag till kunskap uppges grunda sig på metafysiska argument, uppenbarelsen i historien (eller skriften), förnimmelsen av en morallag och religiösa upplevelser.

Clayton går vidare med att ägna ett par kapitel åt frågor om vetenskap, forskning och etik. Det är onekligen viktiga frågor, men de får lämnas därhän nu. Skälen till varför det är en mycket dålig idé att dra in religion i frågor om etik är ett ämne för sig, som vi får ta någon annan gång. I sak säger Clayton ingenting som inte sagts förut, men värt att notera är att han nu råkar göra en del kunskapsanspråk. Teologer sägs exempelvis äga någon form av särskild kunskap om människans natur, och denna kunskap är tydligen så välgrundad att den bör inverka på sjuk- och hälsovården (s. 204 f.). Vad kunskapen grundar sig på får vi dock aldrig veta, och det är i den änden en avslutande bedömning av Claytons projekt lämpligen tar sin början.

Claytons projekt är otvetydigt att rädda religionen från att trängas ut och slutligen utplånas av vetenskaperna. Konflikten mellan religion och vetenskap är reell, men inte nödvändigtvis total. Boken siktar därför hela tiden mot att hitta ett fredat utrymme, där religionen kan leva kvar. Konflikten utspelar sig inom det område där det finns kunskapsanspråk. Där har vetenskaperna sakligt sett redan sedan länge segrat. Den ståndpunkt som betonar att religion och vetenskap inte uttalar sig om samma saker, eller att de handlar om icke överlappande domäner (non-overlapping magisteria, som Stephen Jay Gould uttryckte det), är endast ett uttryck för att religionen har fått lämna det område som handlar att beskriva och förklara den värld vi lever i. Denna ståndpunkt är, som vi skall se, inte helt korrekt, och Clayton har större ambitioner. Han vill nå ett partnerskap mellan de två.

Frågan blir då vad religionen skulle bidra med i ett sådant partnerskap. Clayton får stora svårigheter här, eftersom han, för att rädda religionen, har varit tvungen att åtminstone temporärt tömma den på sakligt innehåll. I gengäld kräver han att naturvetarna låter de religiösa ha sina frågor i fred. Såsom exempelvis när han söker efter en tredje ståndpunkt i spörsmålet om huruvida det går att förena religion och biologiska vetenskaper.

”Kompatibilistiska perspektiv som ’teistisk evolution’ omfattar den vetenskapliga biologin och välkomnar den växande kunskap om biosfären som den erbjuder. Den förutsätter dock att naturvetenskaperna lämnar de viktiga religiösa frågorna öppna. Frågor om universums yttersta ursprung eller slutliga syfte (om det finns något sådant) faller helt enkelt utanför biologins ramar.” (s. 135)

”Man kan acceptera hela den biologiska redogörelsen för evolutionen och samtidigt, på en religiös eller metafysisk nivå, mena att det finns en Gud som ligger bakom den evolutionära processen och att evolutionen på något sätt är en del av det gudomliga kreativa initiativet.” (s. 135)

Kvar blir alltså en gud som förvisso sparkade igång det hela, men som därefter inte gjort något, samt lite funderingar om världsalltets syfte och yttersta ursprung.

För vetenskaperna vore det inga problem att lämna dessa frågor åt religionen. Ursprung bortom ursprung och den naturliga världens syften tillhör en typ av ämnen som vetenskapen inte befattar sig med. Men fullt så enkelt blir det inte. Om vi håller oss till Claytons egen religion, kristendomen, så ställer den ut en del löften, såsom återuppståndelse, evigt liv och utsikter till bönesvar. Och då hamnar vi på en överlappande domän av kunskapsanspråk. Kristendomen behöver själar, himmelriken och en gud som kan gripa in i världens gång, och dess försvarare kan följaktligen inte låta bli att hävda att detta existerar. Clayton har genomgående varit tvungen att kränga sig runt en öppen redovisning av sådana kunskapsanspråk, där konfrontationen med vetenskap hade anmodat honom att ange vad påståendena grundar sig på. De unika källor till kunskap, som han inledningsvis fordrade respekt för – metafysiska argument, uppenbarelsen i historien (eller skriften), förnimmelsen av en morallag och religiösa upplevelser – skulle knappast övertyga någon, då de är specialdesignade för att vara omöjliga att granska. Tystnaden undanröjer dock inte motsatsställningen vare sig mellan religion och vetenskap eller mellan religiöst respektive vetenskapligt förhållningssätt. Så snart religionen reser större anspråk än att erbjuda lite andlighet och mening inställer sig den konfrontation Clayton så intensivt vill komma undan.

Desperationen i Claytons, på många sätt välvilliga, önskan att undgå oförenlighet mellan religion och vetenskap blir stundtals övertydlig. ”Om vetenskap och religion vore oförenliga av princip, skulle alla kombinationer dem emellan vara logiskt omöjliga.” (s. 123) Givetvis går det att göra religioner som är så tomma på innehåll och verksamma gudar att de inte hamnar på kollisonskurs med vetenskapen. För egen del förefaller Clayton därtill redo att ”revidera eller förkasta” åtminstone några av religionens ”traditionella övertygelser” om dessa skulle komma i konflikt med gediget grundade vetenskapliga resultat. (s. 243) Fullt följdriktigt kommer han helt tomhänt till det föreslagna partnerskapet med vetenskaperna. Religionen sägs kunna bidra med lite värden och lite medkänsla (s. 227–236), samt pedagogisk retorik i en värld där de religiösa föreställningarna dominerar över evidensbaserad kunskap om hur världen funkar (s. 237–239). En vanlig dödlig frågar sig vad man skall ha en sådan religion till och varför det är så angeläget att ha den kvar, men eftersom den ter sig tämligen harmlös är det måhända inte mycket att bekymra sig över.

Så varför bry sig? Varför ägna sådan möda åt att granska en bok som försöker göra religion och vetenskap förenliga? Skälet är enkelt. Religion är inte fullt så harmlös. Låt oss för ett ögonblick vända tillbaka till ett av de överhoppade kapitlen om etik. Där tas bland annat stamcellsforskning upp och en fråga blir om det finns skäl att inte använda stamceller i forskning. ”Många religiösa personer hävdar att det gör det. Exempelvis är den romersk-katolska synen att Gud tillfogar en rationell själ till ägget vid befruktningsögonblicket. Och om embryot har en själ är det en levande individ. Ur ontologisk synvinkel är det i lika hög grad en person, och har därmed lika stort skyddsvärde, som en vuxen individ.” (s. 179) Detta skäl är något mer än en trosfråga. Påståendet att embryot har en själ är ett empiriskt påstående. Kyrkan borde då kunna visa att det finns belägg för detta. Men sådant erbjuds naturligtvis inte. Vi förväntas nöja oss med en dogm och helt enkelt böja oss under dogmen.

Däri ligger ett av de huvudsakliga skälen till att vara vaksam mot försöken att få religion och vetenskap att framstå som förenliga. På ena sidan står en uppfattning som anser att avvägningar mellan skiljaktiga påståenden skall grundas på belägg. På andra sidan står en uppfattning som kräver underkastelse under dogmer utan belägg. Skiljelinjen är principiell och går inte att överbrygga. På en del håll i världen är religionen så tillbakapressad att den nödgas ägna stor energi åt att få sina dogmer att undgå batalj med vetenskapligt baserad kunskap. Teologerna trixar, tolkar, reviderar, förnyar, moderniserar och raderar i de gamla eviga sanningarna. I lyckliga fall, som här i Sverige, blir det bara lite välmenande andlighet och meningsmys kvar. Men på många håll står religionen avsevärt starkare. Där sätter de troslärda i stället makt bakom sina uppenbarade sanningar. Ty makt är det enda religionen har att stödja sina dogmer med. Allt för många lider under trycket av denna makt.

Claytons projekt är att rädda en plats för religionen. Han gör det genom att redigera fram en religion som accepterar vetenskapligt baserad kunskap. För att hindra att oförenligheten blir synlig är han så illa tvungen att undvika en seriös behandling av religionernas faktiska anspråk på kunskap och deras påståenden om vad som existerar. Lite smugglas in bakvägen, men viktigast är att hålla dörren öppen för att låta dem slinka in vid obevakade tillfällen. I den religion som visas upp blir det inte mycket innehåll kvar och projektet kan se harmlöst ut. Men dess konsekvenser är långt ifrån harmlösa. Varje försök att rädda religionen från att konfronteras med vetenskapen blir i sin förlängning ett försök att rädda ett system som vill tvinga oss att leva under dogmer. Och vem vill det?